Přeskočit na obsah

V záři reflektorů: Platforma AGE Europe

Willeke van Staalduinen

Otázka: Proč jste se zapojil do projektu SDD?

Ochrana proti diskriminaci na základě věku, podpora rovných práv a participace jsou základními kameny programu AGE Platform Europe (AGE). Tyto zásady Evropská unie podporuje a prosazuje na politické úrovni. V rámci svého cíle vybudovat „Unii rovnosti“ vypracovala Evropská komise strategii rovnosti žen a mužů a také akční plán proti rasismu. Cílem těchto dvou strategií je stanovit opatření k řešení nerovností, které v Evropské unii vznikají. Ačkoli tyto strategie nevylučují starší lidi – lidských práv se týkají bez ohledu na jejich věk – starší lidé čelí různým formám diskriminace, které se někdy vzájemně prolínají. Někteří starší lidé mohou trpět jak ageismem, tak rasismem, což vytváří jedinečné formy diskriminace. Projekt „Smart for Democracy and Diversity“ financovaný z programu Erasmus+ byl příležitostí zabývat se těmito formami diskriminace a zvýšit povědomí o těchto otázkách prostřednictvím interaktivní hry. Pro AGE představovala myšlenka projektu zabývajícího se těmito tématy dokonalou shodu. Díky SDD budou mít členové AGE přístup k vysoce kvalitní hře a specializovaným materiálům, aby mohli pokračovat ve svých aktivitách proti předsudkům a stereotypům na základní úrovni. Díky SDD bude moci sekretariát AGE vypracovat politická doporučení určená evropským tvůrcům politik, čímž posílí svou práci proti ageismu, rasismu a obhajobě lidskoprávního přístupu na evropské úrovni.

Otázka: Co se vám na projektu zatím nejvíce líbilo? Proč?

Projekt umožnil pracovníkům AGE seznámit se se světem online her a ocenit význam tohoto „chytrého“ nástroje pro podporu participace a rovných příležitostí. Stárnutí je vnímáno jako takové tabu, že je velmi často vykreslováno jako něco velmi negativního. Většina lidí se hovoru o stárnutí raději vyhýbá, zatímco jiní ho považují za něco, co se jich zatím netýká. To vede k dalšímu zviditelňování životních zkušeností a problémů starších lidí. Pokud však o stárnutí nemluvíme, jak můžeme řešit ageismus? Hru SDD vnímáme jako kreativní a alternativní způsob řešení ageismu. Umožní iniciovat reflexe a diskuse o stárnutí a věkové diskriminaci. Vzhledem k tomu, že taková interaktivní a vášnivá hra bude brzy hotová, zábava teprve začne!

Otázka: Co nejdůležitějšího jste se zatím v rámci projektu naučili nebo co jste si z něj odnesli? Proč?

Díky projektu měla AGE možnost ocenit spolupráci s novými partnery a bohaté odborné znalosti napříč konsorciem. Hra SDD je skvělým nástrojem pro budování mostů mezi projektovým a politickým světem. Setkání jsou příležitostí, jak se seznámit s novým obsahem, sdílet poznatky a přinést zajímavé nápady a milé úsměvy!

Otázka: Na jakých dalších krocích budete v rámci projektu pracovat?

AGE bude pracovat na přípravě evropských politických doporučení a v červnu uspořádá akci European Multiplier, jejímž cílem bude zvýšit povědomí o ageismu, rasismu a nenávistných projevech a propagovat zdroje a poselství projektu mezi evropskými zúčastněnými stranami.