Přeskočit na obsah

Nabídka vzdělávání SDD

Souvislosti: Chovat se k ostatním s úctou je nikdy nekončící cesta.

Na e-learningové platformě SDD najdete nabídku vzdělávání v oblasti diskriminace, která se týká mimo jiné témat rasismu, sexismu, transfobie a antisemitismu. Ukazuje běžné souvislosti a důsledky různých diskriminačních situací, žádá vás o pomoc, poskytuje vám zpětnou vazbu a podporuje vaši sebereflexi v této oblasti.

V určitém okamžiku tohoto procesu se objeví otázka, jak jsme zapojeni, jaké máme stereotypy a jak na diskriminaci reagujeme. Přístup SDD staví do centra vaší vlastní reflexi diskriminace a stereotypů.

Stereotypy a diskriminační struktury jsou součástí našeho každodenního života. Často si jich nemusíme být vědomi, nebo je sdílí tolik lidí, že nám připadají normální. Nikdo však nechce být stereotypizován nebo diskriminován, takže uvědomění si, že se to děje, bolí a řešení tohoto problému může být nepříjemné. Některé marginalizované skupiny mohou dokonce čelit více formám diskriminace, které se vzájemně prolínají. Nakonec se to týká nás všech, a pokud chceme žít ve společnosti bez diskriminace, začíná to naší vlastní sebereflexí toho, jak vnímáme ostatní a jak s nimi komunikujeme.

To nezní na první pohled příliš lákavě, že? Tak proč nevyužít této nabídky vzdělávání SDD? Celkově je tato tematická oblast velmi dynamická. Objevují se nové myšlenky a argumenty, staré stereotypy se stávají zřetelnějšími nebo třeba v diskusi mizí. Chovat se k druhým s respektem je nikdy nekončící cesta.

Pokud vás téma zajímá, SDD vám může dát impulsy a podnítit diskusi. Berte to jako malý příspěvek k procesu a nečekejte, že dostanete jednoduchá řešení. Naopak, vnímejte svůj zájem a zapojení do tohoto tématu jako něco velmi pozitivního a nepodceňujte jeho efekt! Vaše vlastní zamyšlení nad stereotypy a diskriminací není malé ani bezvýznamné. Naopak, velmi konkrétně pracujete na pozitivním východisku a přispíváte k tomu, aby se ve společnosti žilo lépe všem.

Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.

(Smlouva o Evropské unii, článek 2, 2012)

Jednotlivé prvky vzdělávací nabídky SDD

V následujícím textu naleznete přehled vytvořených vzdělávacích nabídek, které vám mohou být nápomocny při přístupu k tématu (anti)diskriminace:

SDD hra

Klíčovým výstupem projektu SDD (Smart for Democracy and Diversity) je online hra, která žákům ukazuje složitost diskriminace z různých úhlů pohledu. V příběhu hry je hráč detektivem, který musí zabránit plánované krádeži obrazu v muzeu. Téma diskriminace se odhaluje během různých výslechů v rámci detektivního vyšetřování. Během několika výslechů jsou prostřednictvím komunikace mezi herními postavami ukázány různé formy diskriminace v každodenním životě. Jako hráč se v těchto rozhovorech můžete vždy rozhodnout mezi různými reakcemi, přičemž herní dialog se interaktivně přizpůsobuje vašim rozhodnutím. Mezi jednotlivými scénami a na konci příběhu hra obsahuje také reflexivní části, v nichž herní postavy z příslušných situací poskytují zpětnou vazbu na hráčova rozhodnutí a reakce. To má hráče podnítit k dlouhodobému přemýšlení o každodenní diskriminaci.

Režim trenéra hry SDD / Workshop

Jako doplňkový prvek ke hře SDD byl vytvořen doprovodný program workshopu, který obsahuje příručku trenéra SDD a speciální nastavení pro hru SDD. Příručka pro trenéry je určena speciálně pro trenéry a facilitátory, kteří chtějí pracovat na problematice diskriminace ve skupinách. Popisuje různé pedagogické metody předávání znalostí v oblasti diskriminace a poskytuje vstupy a podněty, které odpovídají obsahu hry, aby účastníci mohli společně hovořit o možných intervenčních strategiích a vlastních zkušenostech v takových situacích. Vedle manuálu je zvláštností to, že obsah hry může školitel definovat z hlediska scén a forem diskriminace, a lze jej tak přizpůsobit konkrétním potřebám plánovaných seminářů. Tímto způsobem lze hru SDD flexibilně využít v nejrůznějších vzdělávacích prostředích. Příručku pro školitele SDD a vysvětlení, jak hru SDD přizpůsobit, naleznete na stránce „Workshop“ e-learningové platformy.

Nástroj pro sebereflexi SDD

Kromě hry a doprovodných možností workshopu byl vytvořen interaktivní nástroj pro sebereflexi SDD. Tento nástroj je určen pro studenty, kteří již hru absolvovali, a ptá se na jejich vlastní zkušenosti a znalosti, aby se mohli zamyslet nad pojmy, jako je například intersekcionalita. Celkově má nástroj hráče povzbudit k tomu, aby se zamysleli nad diskriminačními situacemi, které zažili, a aby si upevnili znalosti, které získali.

Příručka SDD

Jako důležitá součást pro pochopení kontextu byla vypracována Příručka SDD na téma nenávistných projevů a forem diskriminace. Ta vychází z rozhovorů s odborníky a lidmi postiženými diskriminací. Příručka představuje zkušenosti s diskriminačními projevy nenávisti a ukazuje strategie zvládání a možnosti opatření. Cílem je zaujmout průřezový přístup ke zkušenostem a dopadům a poskytnout hluboké a spolehlivé porozumění problému. V této souvislosti mohou příručku využít všichni lidé, kteří se chtějí dozvědět více o různých formách diskriminace a nenávistných projevů, jakož i o možných intervencích a strategiích zvládání. Poznatky získané při tvorbě Příručky byly ostatně využity i při pozdějším vývoji dalších materiálů, jako je například vzdělávací hra SDD.

Níže si můžete stáhnout Sborník SDD v následujících jazycích: Angličtině (EN), češtině (CZ), němčině (DE), francouzštině (FR), italštině (IT), nizozemštině (NL) a portugalštině (PT).

Politická doporučení SDD

Dalším výsledkem bylo vypracování politických doporučení SDD, v nichž byly shromážděny příslušné politické pokyny z evropských partnerských zemí. Sbírka příkladů dobré praxe, která je výsledkem aktivit SDD a sekundárního výzkumu, je určena tvůrcům politik, sdružením a lobbistickým skupinám a poskytuje jim inspiraci pro jejich budoucí činnost.

Níže si můžete stáhnout politická doporučení SDD v následujících jazycích: (EN), češtině (CZ), němčině (DE), francouzštině (FR), italštině (IT), nizozemštině (NL) a portugalštině (PT).