Přeskočit na obsah

Tým Lunaria SDD – zleva doprava: Angela Pagano, Sergio Andreis, Sara Mandozzi, Grazia Naletto, Mara Petrocelli, Marcello Mariuzzo.

Zapojení do projektu SDD

Vaishnavi Ramlochan Tewarie,  AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V. 

Jedním z partnerů, kteří pracují na projektu SDD, je projektový partner Lunaria. Do projektu SDD se zapojila, protože projekt se zabývá některými z klíčových témat, kterým se Lunaria věnuje od svého založení v roce 1992 a ke kterým mohla přispět a vyměnit si s ostatními partnerskými organizacemi SDD, jakož i s přímými a nepřímými příjemci projektu, své zkušenosti a pohledy jako nezisková organizace občanské společnosti, která se angažuje proti diskriminaci a za občanská práva a sociální začlenění.

Součástí jejich každodenní práce bylo zvyšování povědomí, obhajoba, vytváření sítí s dalšími italskými a evropskými nevládními organizacemi a návrhy politik na národní a evropské úrovni. SDD nabídla nové kanály a nové nástroje – jako například vzdělávací hru SDD – pro zlepšení dopadu svých aktivit. Děkují programu Erasmus+ za podporu poskytnutou projektu SDD.

Pozitivní body projektu
Lunaria popisuje vypracování Příručky SDD a politických doporučení SDD. Protože obojí bylo podnětem k zamyšlení: v případě Příručky, konkrétně díky rozhovorům, které provedli, se poučili z intenzivních životních příběhů, a ty pak mohli využít i v ostatních partnerských zemích SDD. Při přípravě politických doporučení a identifikovaných osvědčených postupů na národní úrovni. Lunaria se seznámila s informacemi a návrhy, o kterých dříve nevěděla.

Nejdůležitější poznatek z projektu
Nejdůležitějším přínosem projektu pro společnost Lunaria byl přístup SDD:

Cílem SDD je zviditelnit pozice a zkušenosti s diskriminací. Tímto způsobem má být podpořen sebereflexivní a empatický přístup k tématu, který je využíván například v antirasistických a feministických vzdělávacích seminářích. Zkušenosti ukazují, že pro účastníky je často obtížné změnit perspektivu, pokud se použijí konvenční prostředky, jako je předávání znalostí. Projekt chce tuto mezeru překlenout multimediálním přístupem hry a doprovodných materiálů.“

Protože bez změny se rasismus a diskriminaci překonat nepodaří.

Další krok
Společnost Lunaria zmiňuje tři hlavní kroky, které v rámci projektu SDD podnikne:

  1. Šíření publikací SDD mezi italskými sítěmi, s nimiž spolupracují, a přispění ke zvýšení jejich informovanosti u příslušných subjektů občanské společnosti.
  2. Sdílení politických doporučení projektu mezi osobami s rozhodovací pravomocí – od místní úrovně až po úroveň EU – s cílem snad ovlivnit jejich politiku a opatření směrem, který projekt SDD prosazuje.
  3. Aby obohatili svou vzdělávací nabídku, plánují nakonec zahrnout hru SDD do svých mezinárodních výměnných aktivit mládeže zabývajících se tématy souvisejícími s diskriminací.

    O společnosti Lunaria
    Společnost Lunaria byla založena v roce 1992. Od roku 1996 Lunaria podporuje výzkum migračních toků, informace a kampaně na podporu práv migrujících občanů a akce na boj proti rasismu a xenofobii. Jejich kampaně se zaměřují především na uznání aktivního a pasivního volebního práva cizinců a na ochranu jejich občanských a sociálních práv. Prosazují rozhodování o trvalém pobytu a povolení k pobytu pro občanské struktury, zavedení běžných postupů pro legalizaci pobytu cizinců v Itálii a uzavření tzv. italských Identifikačních a vyhošťovacích center.

Zapojení do projektu SDD