Přeskočit na obsah

Smart for Democracy and Diversity Závěrečné setkání s partnery

AGE Platform Europe

Dne 14. června 2023 přivítala platforma AGE Europe (AGE) partnery projektu Smart for Diversity and Democracy (SDD) ve svých kancelářích na jejich závěrečném setkání. Diskutovali jsme o konečných výstupech projektu, především o online hře SDD, která měla být den poté představena zúčastněným stranám Evropské unie (EU) v Bruselu.

Závěrečné setkání bylo příležitostí k posledním úpravám hry SDD, včetně jejích překladů, neboť hra je k dispozici v několika jazycích: Angličtina, němčina, nizozemština, čeština, portugalština, italština a francouzština. Kromě toho jsme hovořili o jejím šíření, a to jak na úrovni EU, tak na národní úrovni, neboť hra SDD bude k dispozici po dobu 10 let, přestože projekt končí v červenci 2023. Nakonec jsme se zamysleli nad silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami projektu.

Přístup zaměřený na uživatele a empatie jako hlavní silné stránky hry SDD
Hra se zaměřuje na širokou škálu zúčastněných stran, jako jsou advokační organizace, univerzity a školy, školitelé občanského vzdělávání, vzdělavatelé dospělých, firmy, personální služby a tvůrci politik.

Při řešení problematiky diskriminace a nenávistných projevů je nutné, aby lidé, kteří čelí sexismu, rasismu, queerfobii, antisemitismu, antimuslimskému rasismu, protiromskému rasismu a/nebo ageismu, byli vyslyšeni a jejich životní zkušenosti nebyly zneviditelňovány. Proto byly v rámci sborníku SDD provedeny rozhovory s osobami, které se setkaly s diskriminací. Hra je založena na těchto výpovědích a partneři společně s těmito osobami vyvinuli scény. Přestože jsou postavy ve hře virtuální, jejich příběhy jsou převzaty od skutečných osob, což vybízí hráče k rozvoji jejich empatie.

Kromě toho, že hra představuje kreativní a hravý způsob, jak se zamyslet nad vlastními předsudky a internalizovanými stereotypy, je jádrem hry empatie. Empatie nám pomáhá rozpoznat a pochopit, jak se cítí ostatní. Na základě toho přizpůsobíme svůj způsob reakce a interakce s ostatními. Empatický přístup hry vybízí hráče, aby pochopili, že slovo a/nebo čin jednoho může druhému ublížit. Jako taková si klade za cíl zmenšit propast uvnitř sebe a druhých.

Hra umožňuje změnu perspektivy, které je obvykle složitější dosáhnout konvenčnějšími metodami. Otevírá dialog o problematice diskriminace a umožňuje širší rozhovory a in fine společenské změny.

Řešení diskriminace nemůže být jen o vítězství ve hře
Přestože je hra dobrým vstupním bodem k řešení diskriminace, nemůže stačit, protože přemýšlení o vlastních předsudcích je nekonečná cesta. Hra jako taková je pouze „předkrmem“ a měla by být doprovázena dospělým pedagogem, který bude pokračovat v diskusi. Po dokončení hry, i když hráč možná našel všechny odpovědi, by to nemělo vést k tomu, aby si myslel, že jeho chování je zcela bezpečné a nediskriminující vůči ostatním.
Reflexe vlastních předsudků totiž znamená věnovat pozornost svým myšlenkám, přesvědčením a chování. Může to být nepříjemné, nicméně je to nezbytné, pokud chceme vybudovat rovnou společnost, kde by každý mohl využívat svých lidských práv bez diskriminace. Je to dlouhá cesta a hra může tento proces pouze zahájit.
Jsme však přesvědčeni, že hra SDD podpoří kritické myšlení a vyzve hráče – studenty ve vzdělávání dospělých, vzdělavatele dospělých, organizace třetího sektoru a tvůrce politik – k sebereflexi a přinese změnu.

Pokud máte zájem zahrát si hru SDD, můžete kliknout zde.

Smart for Democracy and Diversity Závěrečné setkání s partnery